Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Prowincja Nyska

Terminy spotkań 2017

14-15.01-skupienie
13-17.02-rekolekcje z ikoną
11-12.03-skupienie
1.04-skupienie 30+
29-30.04-skupienie
20-21.05-skupienie
26-30.06-rekolekcje
27-30.09-obchody jubileuszowe
07-08.10-skupienie
18-19.11-skupienie
09-10.12-skupienie
16.12-skupienie 30+

Więcej informacji w zakładce "młodzież - terminy spotkań"

Skrzynka intencji

Jeśli chcesz, abyśmy pomodliły się w jakiejś konkretnej intencji, napisz jej treść. Siostry będą się modlić w tej intencji, o czym powiadomimy Cię mailem.

Formacja stała

Temat roczny 2017:
ŻYCIE MARYI I MATEK ZAŁOŻYCIELEK
PRZYKŁADEM WIARY
W JEDNEGO BOGA

Styczeń
Luty
Marzec
Wiara w otwartości na
Słowo Boże

Szukaj

Historia Prowincji

Historia ProwincjiProwincja Nyska tkwi korzeniami w początkach Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Dom Macierzysty w Nysie został wybudowany staraniem Marii Luizy Merkert w latach 1863 - 1865 i do 1890r. był siedzibą Zarządu Generalnego, domem formacyjnym dla kandydatek i nowicjuszek, a także domem dla starszych i chorych sióstr. Na Kapitule Generalnej w 1889 r. podjęto decyzję o przeniesieniu Zarządu Generalnego i nowicjatu do Wrocławia, co nastąpiło w 1890r. po otrzymaniu zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Odtąd Dom Macierzysty w Nysie był domem formacyjnym dla kandydatek i domem dla sióstr chorych i starszych. W 1898r. Zgromadzenie podzielono na 6 prowincji. Dom Macierzysty w Nysie został przydzielony do Prowincji Macierzystej we Wrocławiu. W 1920r. Kapituła Generalna podjęła uchwałę o utworzeniu Prowincji Górnośląskiej z siedzibą zarządu prowincji w Domu Macierzystym w Nysie. Nowej prowincji przydzielono 80 placówek (75 na Śląsku i 5 w Czechach), w tym 18 szpitali, 6 domów opieki, 5 sierocińców, 2 żłobki, 3 szkoły gospodarstwa domowego, 3 pensjonaty. Siostry podejmowały ambulatoryjną pielęgnację chorych, przyjmowały do swoich domów sieroty lub dzieci z biednych rodzin na wychowanie, opiekowały się ludźmi w podeszłym wieku, prawie wszystkie placówki prowadziły przedszkola. W 1936r. utworzono prowincję w Czechach przydzielając jej placówki z Prowincji Nyskiej leżące w tym państwie. Nazwa Prowincja Nyska została przyjęta w 1946r. po nowym podziale Zgromadzenia na prowincje.              

                1 września 1939r. Prowincja Nyska liczyła 733 siostry, które prowadziły działalność apostolsko - charytatywną w 83 domach zakonnych. W czasie II wojny światowej prowincja poniosła wiele strat, zarówno personalnych jak i materialnych. Wskutek głodu, wyczerpania, strachu i chorób (zwłaszcza epidemii tyfusu) zmarło ok.70 sióstr, 4 zginęły, a w 1945 roku kilkanaście sióstr zginęło śmiercią męczeńską w obronie wiary, Bogu ślubowanej czystości i ludzkiej godności. Kilka domów zajęły wojska radzieckie, a w niektórych mieściła się siedziba radzieckiej komendy wojennej. Część sióstr była internowana lub wypędzona z domu zakonnego. W roku 1946 wysiedlono 230 sióstr. Wskutek działań wojennych prowincja utraciła prawie połowę domów, a 16 placówek przyłączono do Prowincji Katowickiej.

                Obecnie Prowincja Nyska liczy 15 domów zakonnych na terenie diecezji opolskiej. Siostry wszystkich polskich i zagranicznych prowincji odwiedzają Nysę, miejsce narodzin Zgromadzenia oraz życia, działalności i wiecznego spoczynku bł. Marii Luizy Merkert. Każdego roku tradycyjnie do Kolebki Zgromadzenia pielgrzymują postulantki, nowicjuszki, siostry przed złożeniem profesji wieczystej, jubilatki oraz rekolektantki. Do Domu Macierzystego w Nysie i do miejsca spoczynku Matek Założycielek przybywają biskupi, kapłani, ludzie świeccy w grupach zorganizowanych oraz indywidualnie, a także członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.