Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Kapituła dzień 1 1W dniu 24 stycznia 2024 r. w Domu Prowincjalnym w Nysie rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna Wyborcza i Spraw. Niniejsza Kapituła ma za zadanie wybrać nową Przełożoną Prowincjalną i jej Radę na sześcioletnią kadencję.  Wczoraj wszystkie siostry biorące udział w Kapitule zjechały się do Domu Prowincjalnego, by pod przewodnictwem Matki Generalnej M. Rafaeli Fischbach rozpocząć ten ważny moment dla naszej Prowincji.

Dziś rano w czasie uroczystej Eucharystii odśpiewałyśmy uroczyste Veni Creator Spiritus przywołując mocy i darów Ducha Świętego. Mszy Świętej przewodniczył o. Damian Piątkowiak SVD, który w wygłoszonym Słowie poruszył nasze serca tym bogactwem, jakim dzisiejsza Liturgia Słowa nas obdarzyła.

Wychodząc od słów czytania z 2 księgi Samuela o. Damian przypomniał nam, że to Bóg jest Tym, który buduje naszą rzeczywistość i uzdalnia nas Swoją łaską do działania. Naszym zadaniem jest wsłuchiwać się w Jego głos i pozwolić Mu działać. Nasze pomysły nie są „cudownym lekarstwem” na czasami trudną rzeczywistość współczesnych czasów, bo tym który ma moc ożywiać jest sam Bóg. „Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie?”  Tymi słowami ojciec zachęcił nas do otwartości na Ducha Świętego, uważnego słuchania Jego głosu i rozeznawania natchnień w postawie pokory.

Kapituła dzień 1 2Kapituła dzień 1 3Kapituła dzień 1 4Kapituła dzień 1 5

Po Mszy Świętej oraz śniadaniu członkinie Kapituły  na czele z Przewielebną Matką Generalną M. Rafaelą zgromadziły się w Kapitularzu, by uroczyście rozpocząć czas obrad Kapituły. W klimat modlitwy wprowadziła nas przygotowana medytacja o Duchu Świętym. Modląc się jej słowami prosiłyśmy o bogactwo Jego darów.

Program dnia dzisiejszego obfitował w wiele treści. Na samym początku został zatwierdzony Regulamin Kapituły Prowincjalnej oraz zostały podane istotne informacje na temat przebiegu Kapituły oraz zadań, jakie mają podjąć poszczególne siostry w czasie spotkania.

Siostra Prowincjalna M. Marta Remiorz dokonała obszernego sprawozdania o stanie duchowym, dyscyplinarnym i majątkowym prowincji. Siostra Wikaria M. Ignacja pełniąca również urząd Ekonomki Prowincji przedstawiła sprawozdanie finansowe.  Czas kadencji obecnego Zarządu Prowincji dobiega końca, dlatego też nadszedł czas na słowa wdzięczności. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez kapitulantki, Matka Generalna M. Rafaela skierowała podziękowania dla Siostry Prowincjalnej M. Marty  oraz jej Rady za ogrom dobroci, życzliwości i trudu podjętej posługi. Następnie głos zabrała Wikaria Prowincji – s. M. Ignacja dziękując s. Prowincjalnej za wieloletnią współpracę. Na koniec słowa wdzięczności wyraziły siostry delegatki. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Siostrze Prowincjalnej M. Marcie oraz jej Radzie każdy trud wniesiony w budowanie naszej Prowincji w czasie minionej kadencji. Naszą wdzięczność dla obecnego Zarządu Prowincji wyraziłyśmy kwiatami, siostrzanymi życzeniami oraz zapewnieniem o pamięci w modlitwie.

Kapituła dzień 1 6Kapituła dzień 1 7Kapituła dzień 1 8Kapituła dzień 1 9

Na zakończenia dnia zgromadziłyśmy się wokół Jezusa Eucharystycznego, by w Liturgicznej Modlitwie Kościoła powierzać Bogu sprawy poruszane w ciągu całego dzisiejszego dnia, a także trwać na Adoracji Najświętszego Sakramentu.