Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Kapituła Prowincjalna 31 01 7Kapituła Prowincjalna 31 01 9

Piąty, ostatni dzień  Kapituły Prowincjalnej rozpoczęłyśmy uroczystą Mszą św., której przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej Czaja, Biskup Opolski. W czasie homilii nawiązał do tekstów liturgicznych, stawiając pytanie, dlaczego Bóg nie odrzucił Dawida pomimo jego licznych grzechów, tak jak odrzucił Saula. Wskazał tu na jedną ważną różnicę, Dawid umiał uznać swój grzech i prosił o przebaczenie, w przeciwieństwie do Saula, który nie chciał uznać swojego grzechu, mimo przekroczenia nakazu Pana.  Znajdujemy w dzisiejszych czytaniach wiele myśli dla siebie, każdy grzech ma konsekwencje,  nie tylko osobiste, ale też społeczne we wspólnocie Kościoła. Nawiązując do Ewangelii i słów Panie przymnóż nam wiary, podkreślił, że wiara jest światłem, wiara pozwala nam widzieć głębiej, pozwala dostrzec to, co dla oka ludzkiego jest niewidoczne. Dlatego trzeba o tę wiarę ciągle prosić i otwierać się na Jezusa. Królestwo Boże jest w nas i pośród nas, ale żeby je widzieć trzeba mieć wiarę, wystrzegać się postaw powątpiewania w Jezusa, lekceważenia Go i niedowierzania Mu.

Po komunii odśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum Laudamus, a na zakończenie Biskup Opolski złożył gratulacje nowo wybranemu Zarządowi Prowincji  oraz wszystkim Siostrom Kapitulantkom, życząc, by każda z nas była prawdziwą świątynią Ducha Świętego.

Kapituła Prowincjalna 31 01 11Kapituła Prowincjalna 31 01 13

Prezentacją multimedialną pt.: Serce Pana Jezusa źródłem i mocą do przebaczenia i pojednania w naszych wspólnotach rozpoczęłyśmy ostatnie Plenum.

Siostra Prowincjalna Marta Remiorz poprosiła Siostrę Miriam Wirt, moderatorkę o przeczytanie przepracowanych Statutów Prowincji i Uchwał Prowincji, które kolejno zostały poddane ostatecznemu głosowaniu i przyjęte przez Kapitulantki.

Matka Generalna Samuela Werbińska, Przewodnicząca Kapituły  podsumowała prace Kapituły Wyborczej i Spraw. Podziękowała Bogu za dobre natchnienia, za atmosferę otwarcia i życzliwości. Zachęcała byśmy zgodnie ze wskazaniami bł. Marii Luizy uczyły się od Serca Bożego być dla siebie otwarte, pełne szacunku i życzliwości. Dla świata ważne jest nasze autentyczne świadectwo życia wiarą, ponieważ bardziej niż słowa przemawia świadectwo naszego życia. Na zakończenie słowami bł. Marii Luizy życzyła byśmy umiały nasz przyszły los złożyć w ręce Boga. Nowemu Zarządowi Prowincji Nyskiej, Siostrom Kapitulantkom, Siostrom całej nyskiej prowincji, w szczególności Siostrom starszym i chorym, oraz młodzieży zakonnej i postulantkom podziękowała za dar modlitwy i ofiary.  Życzyła, byśmy wpatrzone w Boże Serce czerpały z Niego moc i siłę, ufne w słowa św. Pawła: … wystarczy ci mojej łaski …..

Kapituła Prowincjalna 31 01 19Kapituła Prowincjalna 31 01 20

Na zakończenie Siostra Prowincjalna Marta Remiorz, podziękowała Matce Generalnej za przewodniczenie Kapitule Wyborczej i Spraw. Wyraziła gotowość podjęcia na nowo zadania kształtowania naszych wspólnot zakonnych na wzór Serca Jezusowego, aby  żyć zgodnie z wolą Bożą. Nawiązując do słów bł. Marii Luizy: Bóg nikomu nie odmawia swojej pomocy..., złóżmy nasz przyszły los z ufnością w ręce Boga, przyrzeknijmy Mu dziś, że poświęcimy nasze siły jedynie dla Jego służby, dążąc do tego, by w naszych wspólnotach rozkwitały coraz bardziej cnoty, których wymagają nasze święte śluby. Ćwiczmy się zatem w szczerej miłości Boga i bliźniego, w pokoju i zgodzie, z serdecznym współczuciem z ubogimi i chorymi, we wzajemnej cierpliwości, w pełnym miłości znoszeniu duchowych i fizycznych ułomności. Prośmy błagajmy, byśmy się okazały prawdziwymi oblubienicami naszego Niebieskiego Oblubieńca i mogły uczestniczyć w wiecznej uczcie niebieskiej – prosiła, by św. Elżbieta i bł. Maria Luiza wypraszały nam pogodę ducha, wewnętrzny pokój, mimo codziennych przeciwności i zniechęcenia; by wskazywały nam drogę do odnajdywania Chrystusa w drugim człowieku.

Siostra Prowincjalna wyraziła wdzięczność Członkiniom Kapituły Prowincjalnej za ofiarną pracę podczas kapituły, za odpowiedzialną troskę o dobro naszej prowincji i całego Zgromadzeni, za dobrą współpracę i za tworzenie klimatu zaufania.

Dziękując Matce Generalnej za dobre matczyne serce wręczyła bukiet kwiatów, a Siostry Radne - przygotowane paramenty liturgiczne.

Zobacz zdjęcia

s. M Margarita Cebula
s. M. Weronika Glombitza