Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

Historia ProwincjiProwincja Nyska tkwi korzeniami w początkach Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Dom Macierzysty w Nysie został wybudowany staraniem Marii Luizy Merkert w latach 1863 - 1865 i do 1890r. był siedzibą Zarządu Generalnego, domem formacyjnym dla kandydatek i nowicjuszek, a także domem dla starszych i chorych sióstr. Na Kapitule Generalnej w 1889 r. podjęto decyzję o przeniesieniu Zarządu Generalnego i nowicjatu do Wrocławia, co nastąpiło w 1890r. po otrzymaniu zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Odtąd Dom Macierzysty w Nysie był domem formacyjnym dla kandydatek i domem dla sióstr chorych i starszych. W 1898r. Zgromadzenie podzielono na 6 prowincji. Dom Macierzysty w Nysie został przydzielony do Prowincji Macierzystej we Wrocławiu. W 1920r. Kapituła Generalna podjęła uchwałę o utworzeniu Prowincji Górnośląskiej z siedzibą zarządu prowincji w Domu Macierzystym w Nysie. Nowej prowincji przydzielono 80 placówek (75 na Śląsku i 5 w Czechach), w tym 18 szpitali, 6 domów opieki, 5 sierocińców, 2 żłobki, 3 szkoły gospodarstwa domowego, 3 pensjonaty. Siostry podejmowały ambulatoryjną pielęgnację chorych, przyjmowały do swoich domów sieroty lub dzieci z biednych rodzin na wychowanie, opiekowały się ludźmi w podeszłym wieku, prawie wszystkie placówki prowadziły przedszkola. W 1936r. utworzono prowincję w Czechach przydzielając jej placówki z Prowincji Nyskiej leżące w tym państwie. Nazwa Prowincja Nyska została przyjęta w 1946r. po nowym podziale Zgromadzenia na prowincje.              

                1 września 1939r. Prowincja Nyska liczyła 733 siostry, które prowadziły działalność apostolsko - charytatywną w 83 domach zakonnych. W czasie II wojny światowej prowincja poniosła wiele strat, zarówno personalnych jak i materialnych. Wskutek głodu, wyczerpania, strachu i chorób (zwłaszcza epidemii tyfusu) zmarło ok.70 sióstr, 4 zginęły, a w 1945 roku kilkanaście sióstr zginęło śmiercią męczeńską w obronie wiary, Bogu ślubowanej czystości i ludzkiej godności. Kilka domów zajęły wojska radzieckie, a w niektórych mieściła się siedziba radzieckiej komendy wojennej. Część sióstr była internowana lub wypędzona z domu zakonnego. W roku 1946 wysiedlono 230 sióstr. Wskutek działań wojennych prowincja utraciła prawie połowę domów, a 16 placówek przyłączono do Prowincji Katowickiej.

                Obecnie Prowincja Nyska liczy 15 domów zakonnych na terenie diecezji opolskiej. Siostry wszystkich polskich i zagranicznych prowincji odwiedzają Nysę, miejsce narodzin Zgromadzenia oraz życia, działalności i wiecznego spoczynku bł. Marii Luizy Merkert. Każdego roku tradycyjnie do Kolebki Zgromadzenia pielgrzymują postulantki, nowicjuszki, siostry przed złożeniem profesji wieczystej, jubilatki oraz rekolektantki. Do Domu Macierzystego w Nysie i do miejsca spoczynku Matek Założycielek przybywają biskupi, kapłani, ludzie świeccy w grupach zorganizowanych oraz indywidualnie, a także członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.