Obraz świętej Elżbiety z Turyngii (węgierskiej)

          Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zostało założone na podstawie odczytania woli Bożej przez Matki Założycielki. Służyły one Bogu i ludziom realizując życiem ewangeliczne słowa Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Matki Założycielki pragnęły pielęgnować w chorych „cierpiące członki Chrystusa”. Przynaglone Jego  wezwaniem i przeniknięte głęboko potrzebami ludzi cierpiących i ubogich swego czasu, widziały swoje szczególne zadanie w pielęgnowaniu chorych w ich własnych mieszkaniach.  Z miłości do Boga służyły one bezinteresownie ludziom potrzebującym.

            Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia otwieramy się na potrzeby dzisiejszego świata pragnąc służyć Bogu w drugim człowieku wszędzie tam, gdzie nas potrzebuje. Naszym powołaniem jest udzielanie pomocy chorym i cierpiącym współczesnego świata, tam gdzie ich odnajdujemy. Obecnie pracujemy w 19 krajach świata. Siostry pielęgnują chorych w szpitalach, zakładach opieki leczniczej, domach opieki, domach pomocy społecznej, oddają się wychowaniu dzieci i młodzieży, prowadzą ochronki i przedszkola, świetlice środowiskowe, odwiedzają więźniów oraz ludzi starszych w ich własnych domach, wydają posiłki dla ubogich, pracują jako katechetki, zakrystianki, organistki, a także prowadzą działalność w krajach misyjnych.

Działalność 2Działalność 5Działalność 6Działalność 8

Działalność 9Działalność 1020211224 1106541

            Duchowość wspólnoty Sióstr św. Elżbiety jest duchowością biblijną. W myśl słów samego Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40) każda siostra pragnie z troską i dobrocią pochylać się nad drugim człowiekiem widząc w nim swego Mistrza, któremu oddała swe życie. Nasze życie winno być nieustannym realizowaniem Ewangelii, która streszcza się w jednym poleceniu Jezusa: kochaj.

           Źródłem światła i siły apostolstwa naszych Założycielek było Najświętsze Serce Jezusa, któremu poświęciły swoje dzieło 27 września 1842r. Odtąd kult Serca Jezusowego stanowi nasze cenne dziedzictwo duchowe. Podobnie jak całe pokolenia sióstr również i my dzisiaj chcemy otwierać się na miłość Jezusa, aby móc ją przekazywać innym.

            Nasze Założycielki odznaczały się również wielką czcią do Matki Bożej, chcąc za jej przykładem przyjmować z wiarą Słowo Boga i Jego mocą służyć innym.

Duchowość

O najczcigodniejsze Serce Zbawiciela naszego,
adorujemy Cię z całą żarliwością na jaką zdobyć się umiemy.
Kochamy Cię  z całego serca.
Ofiarujemy Tobie wszystkie nasze myśli, słowa, uczynki i cierpienia;
niech one służą o przeczyste źródło łaski dla Twojej chwały i naszego zbawienia.
O Boskie Serce Jezusa, obyśmy mogły,
adorując Cię w Przenajświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina,
okazać Tobie podobną cześć i miłość jaką Ty sam Ojcu Niebieskiemu okazujesz
i jaką Tobie okazują aniołowie w niebie.
Bądź naszym obrońcą w czasie naszej ziemskiej wędrówki oraz schronieniem w godzinie śmierci.
O te łaski prosimy  Cię dla naszych współsióstr, dla ubogich i chorych naszej opiece powierzonych,
dla wszystkich naszych krewnych, przyjaciół i dobrodziejów, dla grzeszników i konających
oraz dla wszystkich ludzi na tym łez padole.
Oby zasługi Twej Przenajdroższej Krwi dla nich i dla nas stały się rękojmią zbawienia.
Uczyń także uczestnikami tych skarbów wszystkie dusze w czyśćcu
i dozwól im oglądać Ciebie w szczęśliwości wiecznej.
O Boskie Serce Jezusa naszego Zbawiciela,
wysłuchaj naszej modlitwy i nie gardź wołaniem Twoich służebnic. AMEN